Referat af Grundejerforeningen Dværgehøjens
generalforsamling den 3. april 2015 i
Fårevejle Forsamlingshus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning samt referat af seneste generalforsamling
  3. Regnskab
  4. Fremtidigt arbejde, herunder indkomne forslag
  5. Budget samt fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen: 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Ole Jeppesen modtager ikke genvalg
Ivan Fogtmann modtager genvalg
1 bestyrelsesmedlem for 1 år, Leif Petersen udtræder af bestyrelsen
1 Bestyrelsessuppleant (Connie Hansen modtager genvalg)
 7) Eventuelt.

Punkt 1

Sonja Jensen, blev valgt til dirigent.   Stemmetællere blev: Leif Qvist, Kirsten Wolf, Tony Sindlev, Nina Petersen, Preben Jensen.

Punkt 2
Leif Petersen, fremlagde bestyrelsens beretning.  Stihøjvej er blevet renoveret fra Elverstien til Dværgestien, da regnvandet havde dannet en lille grøft mellem asfalten og græsrabatten. Der er lagt asfaltgranulat på første vej til venstre i Rørmosen og på Dværgestien.
Ifølge foreningens vedtægt § 2 er det foreningens ansvar, at vedligeholde veje, stier og fællesarealer. Vejene bliver som sagt holdt, men vendepladsen på Dværgestien er inddraget delvis af en grundejer til privat parkering med anlagt græs og rosenhæk. Her er noget vi som bestyrelse må tage fat på.
Nogle af vores stier bliver vedligeholdt af grundejerne, mens resten ligger hen som naturstier, som man faktisk skal vide hvor er for at bruge dem. Ligeledes skal fællesarealet holdes ved bestyrelsens foranstaltning. Her har vi et problem, idet nogle af de grunde, der støder op til fællesarealet har beplantning, der breder sig ud over skel. Vi har pålagt en enkelt grundejer at finde og markere sit skel, men det nægtede vedkommende. Efterfølgende har vi undersøgt hos Bolius (Boligejernes Videns center) om det var lovligt at pålægge en grundejer at markere sit skel. Vi fik at vide, at det er IKKE lovligt. Omvendt skriver kommunen i en annonce i lokalbladet, at det er grundejerenes ansvar at vide, hvor ejendommens skel er. Hvis vi som forening skal rydde uønsket bevoksning på fællesarealet, skal vi bekoste en opmåling foretaget af en landinspektør, hvilket er ret så bekosteligt og kan medføre, at vi må forhøje kontingentet.
Et andet problem på fællesarealet er hunde, der ikke føres i snor. Vi ved, at der er flere, der føler sig utrygge ved dette. Derfor har vi undersøgt hos kommunen, om det er lovligt at gå med løsgående hunde. Svaret er klart nej jf. Naturbeskyttelseslovens § 24 stk. 1. Personligt er Leif blevet kraftigt overfuset af en hundeejer (ikke fra vores forening), fordi han gjorde opmærksom på, at hun skulle føre sin hund i snor og så i øvrigt fjerne hundens efterladenskaber.
Vi har erfaret, at kommunen uopfordret sender nye BBR-meddelelser ud og gør opmærksom på, at grundejeren er forpligtet til at oplyse, hvis det registrerede ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. I 2014 var det gratis at få godkendt et byggeri, der ikke tidligere var lovliggjort, men fremover koster det 455 kr. i timen. Det er under bødeansvar ikke at lovliggøre sit byggeri. 
Rørmosen 24: Hvordan med kompostering af affald? Vi kan som grundejerforening ikke tage os af komposteringen på de private grunde.

Beretningen blev godkendt.

Referatet fra generalforsamlingen 2014 blev godkendt.

Punkt 3:

Ivan Fogtmann gennemgik regnskabet, da Pia Thrusholm ikke var tilstede.
Spørgsmål til regnskabet: Kirsten Wolf havde spørgsmål til forudbetalte kontingenter?  Ivan Fogtmann svarede, men Kirsten mente at pengene burde være sendt retur. Tillige efterlyste hun en debitor liste.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4

Ole Jeppesen gennemgik fremtidige arbejder:  På Elverstien og første vej til højre i Rørmosen bliver der lagt asfaltgranulat på.
Der var spørgsmål til hastighedsnedsættelse på vejene: Vi må ikke som grundejerforening gøre noget.
Forslag fra et flertal i bestyrelsen:

Leif Petersen gennemgik forslag til valg af formand stillet af et flertal i bestyrelsen.  Bent vil stemme imod forslaget, idet det har fungeret glimrende at bestyrelsen konstituerede sig selv.  Iversen på Dværgestien ville gerne støtte Bents forslag om at stemme imod.
Der var mange kommentarer til forslaget. Leif redegjorde kort om forslaget.
Ivan Fogtmann, sagde sin mening om forslaget som han også var imod.  Der blev stemt om forslaget og resultatet blev:
4 var for forslaget
2 var hverken for eller imod
19 var imod forslaget.

Forslaget var hermed forkastet.

Punkt 5
Iversen:  Opfordrede til at sætte kontingentet op, og konstaterede, at underskuddet bliver mindre, grundet mindre pris på vejene. Ole svarede at det ikke var nødvendigt idet han forventede at udgifterne til vejene ville blive mindre pga. asfaltgranulatet.
Sonja Jensen kom med bemærkninger omkring budgettet, at det var almindeligt i mange foreninger at have ca. 1 års medlemskontingent stående.

Budgettet blev vedtaget.

Punkt 6

Valg til bestyrelsen:
Visti Christensen m. fl. opfordrede Ole Jeppesen til at forsætte i bestyrelsen, han accepterede og blev genvalgt for 2 år. Ivan Fogtmann blev genvalgt for 2 år. Tony Sindlev blev nyvalgt for 1 år.
Tom Jensen ønskede ikke at forsætte med at arbejde i bestyrelsen, så Vivian Lohmann blev nyvalgt for 1 år.
Bestyrelsessuppleant Connie Hansen blev genvalgt

Punkt 7
Ivan Fogtman opfordrede til at betale kontingent rettidigt.
Livlig debat omkring kontingent restancer.