Referat af Grundejerforeningen
Dværgehøjens generalforsamling den 18. april 2014

i Fårevejle Forsamlingshus

Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetællere
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning samt referat af seneste generalforsamling
Pkt. 3 Regnskab
Pkt. 4 Budget og fastsættelse af kontingent
Pkt. 5 Fremtidige arbejder, herunder indkomne forslag
Pkt. 6 Valg til bestyrelsen
                             Kasserer Pia Thrusholm modtager genvalg
                             Bestyrelsesmedlem (Leif Petersen modtager genvalg)
                             Bestyrelsesmedlem (Tom Ingemann Jensen modtager genvalg)
                             Bestyrelsessuppleant (Connie Hansen modtager genvalg)
Pkt. 7 Eventuelt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ad. 1
Der var mødt 30 stemmeberettigede. Sonja Jensen blev som vanligt valgt til dirigent. Sonja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  Bjarne Hansen, Bo Nielsen og Bent Pihl blev valgt som stemmetællere.

ad. 2
Leif forelagde bestyrelsens beretning.
Stihøjvej er blevet belagt med asfaltgranulat, vi er meget tilfredse med resultatet. Der er ingen gener i form af støv, men til gengæld bliver der kørt stærkt.

Gravhøjen skal vi ifølge aftale med kommunen selv vedligeholde. Ole og Leif har klaret denne opgave gennem sommeren tillige med bekæmpelsen af slåenkrattets nyvækst.
Beretning blev godkendt af generalforsamlingen

ad. 3
Pia spurgte til om der var spørgsmål til regnskabet. Stihøjvej 30 spurgte om forsikringsudgiften.

Det er en nytegnet ulykkesforsikring, der dækker de medlemmer, der arbejder for foreningen med farlige redskaber.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

ad. 4
Budgettet blev godkendt. Kontingentet fortsætter uændret.

ad. 5
Der er ikke indkommet forslag.

Der er indhentet tilbud på lægning af asfaltgranulat på Rørmosen 1 – 29, Troldestien samt Dværgestien. Det er de 90.000 kr., der er afsat i budgettet.

Vi er indstillet på at vendepladserne også skal have ny belægning. Det forudsætter, at de enkelte lodsejere ved vendepladserne tydeligt markerer deres skelpæle samt fjerner al bevoksning, der står udenfor skel.

ad.6
De opstillede kandidater blev genvalgt

ad.7
Kassereren oplyste igen, at betaling af kontingent fremover sker til vores bankkonto, og at der ikke mere bliver udsendt girokort. Hun sagde også, at der er mange, der ikke betaler til tiden trods gentagne rykkere, og at hun har oplevet ligefrem at blive overfuset, når hun rykker for betalingen. Rørmosen 22 oplyste om Geopark Ordherred. Stihøjvej 30 undrede sig over, hvorfor der ikke i regnskabet fremgår, at der er problemer med indbetalingerne.   Dværgestien 9 ville gerne have ombytning af punkterne om fremtidige arbejder og kontingentfastsættelse, således fremtidige arbejder blev taget først, og derefter kontingentfastsættelse.
Stihøjvej 46 spurgte, om vores nabogrundeejerforening ville være med til at få resten af Stihøjvej asfalteret.  Ole svarede at det ville den ikke.

Leif orienterede om, at kommunen vil tage fat i BBR registeret for at få lovliggjort alt byggeri på vores grunde . Det sker ved at sammenholde registret med luftfotos.

Stihøjvej 42.  Hvem fjerner den bevoksning, der gror fra skel ud på fællesarealet. Bestyrelsen kigger på det eksakte sted, der henvises til.
Troldestien 4 : er der andre, der har haft indbrud? .
Stihøjvej 26: melder om forsøg på indbrud.

Ole takkede for en god generalforsamling og ønskede god sommer.