Referat af Grundejerforeningen
Dværgehøjens generalforsamling den 29. marts 2013

i Fårevejle Forsamlingshus

Der er udleveret 30 stemmesedler og efter en kort præsentation af bestyrelsen begyndte generalforsamlingen, med følgende dagsorden:

punkt 1:             valg af dirigent og stemmetællere
punkt 2:             bestyrelsens beretning samt referat af seneste generalforsamling
punkt 3:             regnskab
punkt 4:             budget samt fastsættelse af kontingent
punkt 5:             fremtidigt arbejde, herunder indkomne forslag
punkt 6:             valg til bestyrelsen:                                         
                                          Bestyrelsesmedlem (Ole Jeppesen modtager genvalg)                            
                                          Bestyrelsesmedlem (Ivan Fogtmann modtager genvalg)
                                          Bestyrelsessuppleant (Connie Hansen modtager genvalg)                      

punkt 7:            eventuelt. 

1)
Sonja Jensen blev valgt til dirigent. Jørgen Christensen Rørmosen 22. -  Tonny, Elverstien 6, og Steen Rørmosen 1 - valgt til stemmetællere.

2) Beretning

  1. Vores veje – ikke hvad vi har tænkt, at der skal ske i 2013 – det kommer under dagsordenens punkt 5. Stihøjvej fra Elverstien til Kårupvej har holdt sig fint, men at resten af Stihøjvej har været meget hullet i efteråret og vinteren og dermed næsten ufremkommelig.
  2. Vi har ikke skrevet ud til medlemmer vedr. vedligeholdelse – resultatet har ikke stået mål med anstrengelserne de år, vi har gjort det. Vores nabogrundejerforening har skrevet til de af vores medlemmer i Rørmosen, der har skel til fællesarealet om at klippe beplantningen ned til 1.80 meter. Der er ikke mange, der har fulgt opfordringen, så heller ikke det hjælper.
  3. Vores gravhøj. Kommunen har lavet et projekt, der hedder: Adopter en gravhøj. Det har vi tilsluttet os og dermed fået ryddet højen mod at vi selv vedligeholder den fremover.
  4. Evt. ny vedtægt. Advokatens konklusion er, at det kræver en ny vedtægt = ny servitut, der skal tinglyses. Denne skal forinden være godkendt på en generalforsamling, men skal også derudover tiltrædes af hver enkelt grundejer. Det antages, at dette vil være umuligt, og det vil ikke være anbefalelsesværdigt at føre retssag mod de pågældende. Advokatomkostningerne anslås til mellem 25.000 og 30.000 kr.

                                                                                                                                         
Beretningen blev vedtaget

3) Regnskab

Regnskab blev fremlagt. Pia oplyste, at advokathonorar var i forbindelse med servitutændringssagen.

Regnskabet blev vedtaget.

4) Budget for 2013

Det fremlagte budget blev vedtaget. Kontingent er forsat kr. 700 pr. parcel.

5) Fremtidige arbejder og indkomne forlag.

Ole har indhentet 3 tilbud på renovering af Stihøjvej.

Forslag.
Ændringsforlaget om ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling blev forkastet. se forslaget her


Forslag til ændring af tidspunkter for græsslåning blev forkastet. se forslaget her

Ændring omkring vedtægter i forbindelse med girokonti og kassebeholdning. Blev vedtaget. se forslaget her


6) Valg til bestyrelsen:

De opstillede blev genvalgt, uden modkandidater.

7) Eventuelt:

Der var diskussion omkring vejene, der skulle laves.

Formanden takkede for en god og konstruktiv generalforsamling.