Referat af Grundejerforeningen
Dværgehøjens generalforsamling den 6. april 2012

i Fårevejle Forsamlingshus2


Ole Jeppesen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ole foreslog, at vi valgte Sonja til dirigent hvis ingen havde indvendinger.

1) Sonja Jensen blev valgt til dirigent og der blev valgt 2 stemmetællere: Sonja Pedersen, Preben Jensen.

2) Leif Petersen gennemgik bestyrelsens beretning og seneste generalforsamling. Beretningen er som flg:
Sidste år talte jeg om, at det kunne være hyggeligt, hvis beretningen kunne aflægges på vers, men det bliver den desværre heller ikke i år.
Vores veje – det er jo altid et emne – Stihøjvej er kun skrabet siden sidst, men til gengæld er de øvrige grusveje renoveret. Vi har lavet et forsøg på den nedre del af Stihøjvej med nogle ”huller” ud til grøften, således at regnvandet med mellemrum bliver ledt ud i grøften frem for at løbe hele vejen ned til Kårupvej medbringende en masse grus. Det ser ud til at være en rigtig god ide.
Vi har i år skrevet til 23 grundejere med en anmodning om, at bringe nogle ting i orden, primært rydning i rabatterne og på stierne ind til skel. Det har været et rimeligt magert resultat vi har set. Vi har dog fulgt op på en sag, hvor vi har bedt grundejeren om, at beskære nogle piletræer, hvis grene hænger ud over vejen. Han har ikke reageret på vores henvendelser, hvorfor vi har skrevet til kommunen og bedt dem om at tage over, som man kan jf. ”Den Lille Grønne”. Det gjorde de også, først med en henstilling og derefter med et påbud, som hvis dette ikke blev fulgt, ville beskæringen blive foretaget af kommunen på grundejerens regning. Vi var glade, men glæden varede kort, idet der ikke skete noget efter den fastsatte frist. En henvendelse til kommunen resulterede i, at de oplyste, at de havde anvendt en forkert paragraf i loven om private fællesveje, hvorfor de ikke agtede at foretage sig yderligere. Kendetegnende for forløbet er, at kommunen ikke orienterer foreningen, hvad der sker i sagen, det er oplysninger, vi selv må indhente bl.a. i form af agtindsigt . Denne agtindsigt viser også, at kommunen ikke har orienteret grundejeren om, at den alligevel ikke agter at foretage sig noget.
Sidst fortalte vi om, at vi havde rettet henvendelse til Roskilde Museum angående vedligeholdelse af vores gravhøj. Umiddelbart efter generalforsamlingen blev gravhøjen besigtiget af kommunen, der oplyste, at de ikke kunne gå ind i en vedligeholdelse, da højen ikke havde almenvellets interesse – den ligger for afsides. Vi må godt selv rydde bevoksningen, men vi må ikke grave. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi ikke foretager os yderligere.
Til sidst vil vi sige tak til medlemmerne for det beløb, der bliver sat af til en fest for bestyrelsen. Vi afholdt den denne gang på Bromølle Kro i selskab med Bjørn og Okay. Vi betalte selv drikkevarerne. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen-

3) Regnskab. Pia Thrusholm opfordrede folk til at stille spørgsmål. Regnskabet blev vedtaget. Ole sagde at der var sket en fejl, og vi var i bestyrelsen klar over at der manglede titler under underskrifterne.

4) Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Budgetforslaget var omdelt/lagt på bordene. Kirsten spurgte om budgetforslaget var et korrekt budget. Hun mente, at det at 2011 tallene burde være regnskabstal og ikke budgettal. Kontingent blev fastsat til kr. 700 om året.

5) Fremtidige arbejder. Ole talte om Stihøjvej. Vendeplads i Rørmosen kommer evt. til at koste lidt penge. Indkomne forslag. Visti Christensen trak sit forslag, der var medsendt indkaldelsen. Leif Petersen kommenterede forslaget således: Først vil jeg sige, at bestyrelsen har været meget glad for, at et medlem har forstået vores frustrationer over, at vi ikke kan pålægge vores medlemmer at bringe forhold i orden, der hvor vi mener, at vedtægten ikke bliver overholdt, men kun pålægge medlemmet at bringe tingene i orden.
Vi blev dog lidt betænkelige efterhånden som vi overvejede konsekvenserne af forslaget, for hvad ville det indebære rent juridisk? Vi blev derfor enige om, at bede en advokat om at se på forslaget og vurdere, at det holdt juridisk.
Advokaten fik en kopi af vores vedtægt samt en af de deklarationer, som vi efterfølgende fandt ud af, at der var flere af. Han konkluderede, at det ikke ville være tilrådeligt, at ændre i §4. Han lægger vægt på, at deklarationerne har større juridisk vægt end vores vedtægt. Vedtægten er efterhånden også udvandet, da tidligere bestyrelser ikke har håndhævet paragrafferne.
Ved at gennemse noget af det ældre materiale fra foreningen, som vi er i besiddelse af, kan vi se, at der er en deklaration, der dækker en del af Rørmosen, der netop har et punkt, der giver bestyrelsen sanktionsmulighed, som i det stillede forslag. Derfor er det umuligt at administrere paragrafferne i vedtægten, når der er forskellige tinglysninger på grundene.
Bestyrelsen vil derfor fremskaffe samtlige deklarationer, der er tinglyst på vores grunde og derefter bede advokaten om, at vurdere, om der kan tinglyses en fælles deklaration, der kan danne grundlag for en ny vedtægt.
Leif Rasmussen, Rørmosen 8. Mente at naboskabet fungerede godt, og kunne ikke se problemet. Ole sagde, at det altid var de samme mennesker, der ikke ville udvise noget hensyn til sine naboer.  Bent Hansen, Stihøjvej 63 mente, det ikke kunne være rigtigt, at andre skulle underkaste sig noget/regler fra Grundejerforeningen pga. en håndfuld, der ikke ville rette ind/opføre sig korrekt. Bent var bange for kommende bestyrelser.
Leif,  Rørmosen 24. Ville gerne have at vide, hvad vi ville arbejde med i bestyrelsen det kommende år.
Erik G. Stihøjvej 46. Var interesseret i at vide tidshorisonten for bestyrelsens kommende arbejde omkring evt. nye regler omkring grundene.  Ole svarede, at vi straks efter påske ville gå i gang med arbejdet, og vi kun var sat i verden for at ordne vejene. Vi har ingen ting til at håndhæve reglerne, derfor den polemik.

6) De, der var opstillet, blev genvalgt til bestyrelsen, og det er følgende:
Kasserer Pia Thrusholm. Bestyrelsesmedlemmerne Leif Petersen og Tom I. Jensen og sidst
Bestyrelsessuppleant Connie Hansen.

7) Evt. Ole orienterede omkring vores bankforbindelser. Yderligere fortalte Ole, at der er problemer omkring træerne på den nedre del af Stihøjvej. Vi opfordrer de pågældende grundejere til at få orden på deres grundstykker, således at træer kommer ind bag skellinjen.