Referat af Grundejerforeningen
Dværgehøjens generalforsamling den 22. april 2011

Valg af dirigent og stemmetællere:
Ole bød velkommen og spurgte hvem der ville være dirigent. Der var ingen som ønskede at være dirigent, så bestyrelsen foreslog Ivan. 
Ivan konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt.

Bestyrelsens beretning.
Igen har det været et stille foreningsår, så det bliver atter en kort beretning.
Først vores veje – Stihøjvej har klaret vinteren rigtigt pænt, så indsatsen bliver som lovet på sidste generalforsamling koncentreret om de øvrige veje. Drænet i mosen er blevet renset og der er skiftet et par drænrør – men det er stadig et spørgsmål om tid, før vi må forvente større og dermed dyrere reparationer for det er gamle rør, der ligger.
Vores tre trapper fra Rørmosen og op til ”Højen” er blevet udskiftet og de grundejere, der støder op til stierne er blevet bedt om at rydde stierne, så de er fremkommelige. Det er lykkedes nogenlunde.
Apropos rydning, så har bestyrelsen skrevet til 17 grundejere, som vi har set ikke vedligeholder beplantningen mod veje og stier. Det har hjulpet i et vist omfang, men desværre ikke alle steder, så nu tager formanden og undertegnede en ny runde og skriver igen til de grundejere, der mangler noget. Det kan også være, at vi tager en dialog med vedkommende grundejere, hvis vi træffer dem hjemme.
”Højen”, altså selve gravhøjen er efterhånden groet helt til i træer, buske og krat. Vi har derfor kontaktet Roskilde Museum, der står for gravhøjene i Odsherred, hvem der har vedligeholdelsespligten og i hvilket omfang, det eventuelt er foreningens ansvar.
Sagen vedrørende Jesper Nielsens afslag på tilladelse til at flytte gården er nu endelig afgjort – han fik heller ikke denne gang medhold i Naturklagenævnet.
Vores bestyrelsesfest blev denne gang holdt i privat regi for at få mere ud af pengene. Så må vi se, hvad vi gør næste gang.
Til sidst vil bestyrelsen kraftigt opfordre til, at afbrænding af grene m.m. følger de retningslinjer, der er fastsat i ”Den Lille Grønne”, som alle har modtaget fra Odsherred Kommune. Vi har lige set, hvor galt det kan gå med afbrænding, der løber ud af kontrol, men heldigvis skete der ikke skade på bygninger takket være en kæmpeindsats fra nogen grundejere.

Spørgsmål til beretningen:

Rørmosen 20.
På Spørgsmål ang. veje. Pågældende kunne ikke forstå at vejen ikke kunne laves korrekt.
Ole svarede på spørgsmålet. At vi måske prøver at løse problemet ved evt. at lægge asfalt på.
Regnskabet
Pia ville fremlægge regnskabet
Ivan foreslog at der blev holdt 5 min læsepause.
Sonja Stighøjvej 57
Mente at der var for lidt afsat til bestyrelsesfesten.
Det skulle sættes 1000 kroner op.
Sonja Rørmosen 27 spurgte til Tilgodehavende, dette skyldes at vi har haft en tvangsauktion.
Kirsten Stihøjvej 30: Spurgte til ekstraordinær indtægt.
Det var Home som extraordinært  havde betalt for vores  service i forbindelse med et salg.
Kirsten Stihøjvej 30.
Stillede spørgsmål til hvorfor der i regnskabet ikke var renteindtægter.
Bestyrelsen svarede at det var der også, men det viste sig at vi sad med et forkert regnskab. Der var stor polemik ang punktet. Indtil

Dværgestien 9. foreslog at vi
skulle gennemgå regnskabet med revisor og bede denne om at lave et korrekt regnskab. Og vi skal således udsende et korrekt regnskab med referatet
Dværgestien 1.
Jesper Jensens træer som generer. Vi har som grundejerforeningen ingen muligheder for sanktioner
Rørmosen 22.
Træer i den lille skov er det korrekt at han vil fælde
Bådene blev der spurgt til der kom ingen korrekt svar.
Der var diskussion omkring Jesper Jensen
Budget
Budget blev vedtaget.  Der kom forslag til at der skulle være skriftlig afstemning omkring beløbet til bestyrelsesfesten. Det skulle sættes op til kroner 4000
Der var 21 ja stemmer og 11 nej stemmer.

Rørmosen 62
Der var spørgsmål til udvidelse af vejarbejdet.
Ole svarede på spørgsmålet.  Grunden var at  der ikke var brugt  penge i år.

Dværgestien 9
27000 underskud ? Om vi sigtede på at få underskud hvert år og om vi skulle hæve kontingentet. Det var ikke vores mening.
Kirsten Stihøjvej 30
Telefongodtgørelse var steget i budgettet.
3 havde fået telefon godtgørelse. Kirsten mente at det var dyre penge som vi brugte.

Der var valgt til bestyrelsen Ole og Ivan var på valg – de blev begge genvalgt.
Connie blev valgt. som suppleant til bestyrelsen
Evt.
Leif. (bestyrelsen) havde læst at
brøddæksler skulle skiftes grundet vej arbejdernes arbejdsmiljø
Elverstien 6
Når vi udsender regnskabet bedes man give bestyrelsen besked hvis man opdager fejl i regnskabet, således vi kan få det rettet så vi undgår at vi får en dårlig generalforsamling
Sonja Rørmosen 27  spurgte til statistik omkring indbrud.
Ole kunne meddele at der ikke efter hans viden havde været nogle indbrud.
Rørmosen 22 & 62
Info omkring ny sti på højen.
Rørmosen 54            
Der blev opfordret til at vi skulle holde øje med bjørneklo.
Dværgestien 1Jesper Jensen holder ikke sine forpligtelser på området omkring bjørneklo.