Referat af Grundejerforeningen
Dværgehøjens generalforsamling den 2. april 2010


Punkt 1
Valg af dirigent samt
stemmetællere.


Bestyrelsen foreslog Ivan Fogtmann som modtog valget.
Ivan konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Vivian Lohmann og Tom Ingemann Jensen blev valgt som stemmetællere.
Der var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer op.

Punkt 2
Bestyrelsens beretning samt referat af senestegeneralforsamling.

Næstformanden fremlagde bestyrelsens beretning – beretningen er vedlagt som bilag til referatet.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

Referatet af generalforsamlingen 2009 blev godkendt, dog med et ønske om, at referaterne fremover godt måtte være mere fyldige og ikke rene beslutningsreferater.

Punkt 3
RegnskabKassereren, Pia Thrusholm, spurgte, om der var bemærkninger til det udsendte regnskab.
Der blev spurgt til, hvad sponsorindtægter var. Det er indtægt for reklame på foreningens hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt med to stemmer imod.

Punkt 4
Fremtidigt arbejde, herunder indkomne forslag.


Formanden, Ole Jeppesen, orienterede om, at i år skal alle stikvejene
renoveres, da det er flere år siden, dette er blevet gjort. Arbejdet vil
blive startet her i foråret, når vejret tillader det.

Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 5
Budget samt fastsættelse af kontingent.ndkomne forslag.Kassereren spurgte, om der var bemærkninger til det omdelte budgetforslag.
Leif Rasmussen, Rørmosen, gjorde opmærksom på, at formuen pr.
1. januar 2010 var lig med girobeholdningen i regnskabet. Er der ikke
en kassebeholdning og nogle tilgodehavender?
Kassereren svarede, at det er en fejl og at budgettet vil blive korrigeret
inden udsendelsen til medlemmerne.

Budgetforslaget blev taget til efterretning.

Kontingentet blev foreslået uændret og enstemmigt vedtaget.

Punkt 6
Valg til bestyrelsen.

Kirsten Wolf blev foreslået som kasserer, men takkede nej.

Kasserer Pia Thrusholm blev genvalgt.

Leif Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Tom Ingemann Jensen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

Connie Hansen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Revisionskontoret i Asnæs blev genvalgt som revisor.

Punkt 7
Eventuelt.

Formanden orienterede om et møde, han havde deltaget i med kommunen vedrørende kloakering. Hele Odsherred Kommune skal være færdigkloakeret inden 2033 og vi bliver de sidste, formentlig mellem 2022 og 2033. Prisen vil i nutidskroner være ca. 60.000 kr. pr. parcel.

Han orienterede videre om Rørmosegårdsagen, som for vores vedkommende er afsluttet. Der blev spurgt om ikke brevene i sagen kunne komme på hjemmesiden. Der var flere, der syntes, det var en dårlig ide, både af hensyn til gårdejeren, og det er måske også en overtrædelse i.h.t. lovgivningen.

Bestyrelsen blev dog opfordret til at lægge mere almen orientering på hjemmesiden.

Der blev spurgt, om alle kunne få en oversigt over samtlige medlemmer I foreningen. Det var der almindelig modstand imod. Dette kunne også være en overtrædelse af Persondataloven.

Kirsten Wolf gjorde opmærksom på, at der manglede dato og stillingsbetegnelser i regnskabet.

Rørmosen 22 spurgte om grundejernes forpligtelser til vedligeholdelse af stier også omfattede vedligeholdelse af de trapper, der førte op til Højen? Der blev svaret, at det er foreningen opgave.
(til orientering kan det oplyses, at foreningen netop har indhentet tilbud på renoveringen af trapperne).

Tom Ingemann Jensen mener, at der køres alt for stærkt, både i Rørmosen og på Stihøjvej. Opfordrer alle til at tage mere hensyn.

Inge Jensen spurgte om vi ikke kunne tage kontakt til nabogrundejerforeningen om fælles vedligeholdelse af Stihøjvej.

Kan vi ikke selv lave hastighedsbegrænsende foranstaltninger? Desværre er dette ikke lovligt.

Vivian Lohmann opfordrer igen til at medlemmerne fælder eller nedskærer deres alt for høje træer. Hun mangler solidaritet fra Rørmosen.

Der har igen været en del indbrud og alle opfordres til at holde øje og lade jungletrommerne gå, hvis der opleves noget mistænkeligt.