Referat af ordinær generalforsamling på Cafeen i Ordrup
langfredag den 10. april 2009 kl. 10.00Punkt 1
Valg af dirigent samt
stemmetællere.Sonja Jensen blev valgt til dirigent.
Tom og Vivian blev valgt tilstemmetællere.

Punkt 2
Bestyrelsens beretning samt referat af senestegeneralforsamling.Leif Petersen aflagde bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev vedtaget enstemmigt.
Punkt 3
Regnskab


Pia Thrusholm fremlagde regnskabet, der derefter blev vedtaget enstemmigt.

Punkt 4
Fremtidigt arbejde, herunder indkomne forslag.
Ole Jeppesen fortalte, at der ikke forventes ekstraordinære udgifter udover indkøb af en bænk.
Sonja Pedersen havde fremsendt forslag om at bestyrelsen
skulle undersøge pris for asfaltering af Stihøjvej.
Der blev stemt om forslaget. For stemte 3, mange stemte imod.

Forslaget blev hermed forkastet.

Bestyrelsen foreslog ændring af § 5 vedr. procedure ved ejerskifte.

Det blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen foreslog ændring af § 9 vedr. tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.

Det blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen foreslog ændring af § 14 vedr. afskaffelse af valgt kritisk revisor. Der var skriftlig afstemning om forslaget.
For stemte 17. Imod stemte 14

Forslaget var dermed vedtaget

Punkt 5
Budget samt fastsættelse af kontingent.ndkomne forslag.


Det fremlagde budget blev vedtaget.Punkt 6
Valg til bestyrelsen.Ole Jeppesen, Ivan Fogtmann og Lennart Troelsen blev genvalgt.

Connie Hansen blev valgt til bestyrelsessuppleant.

Punkt 7
Eventuelt.Ole orienterede omkommunens planer om kloakeringspligt.
Der er observeret tyve i området og Jørgen Christensen fra Rørmosen opfordrede til at vi holder øje med hinandens huse.
Visti Christensen roste bestyrelsen for et godt arbejde.
Ivan Fogtmann opfordrede alle medlemmer til at aflevere email -adresser for at lette kommunikationen.

Ole Jeppesen takkede afslutningsvis for god ro og orden.