Referat af Grundejerforeningen Dværgehøjen's
generalforsamling den 21. marts 2008Punkt 1
Valg af dirigent samt
stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Sonja Jensen som modtog valget.
Sonja konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Tom Jensen og Preben Jensen blev valgt som stemmetællere.
Der var mødt 36 stemmeberettigede.


Punkt 2
Beretning

Formanden, Terkel Højholt, startede med at orientere om foreningens
arbejde med den pålagte opgave fra sidste års generalforsamling. Opgaven gik bl.a. ud på at løse problemet med træhøjder og fastsætte de sanktionsmuligheder bestyrelsen skulle have.
Der var derfor lavet et forslag til vedtægtens § 4 indeholdende et ordensreglement. Der var indkommet et ændringsforslag til dette fra et medlem. Disse forslag skulle behandles senere under deres eget punkt på dagsordenen. Bestyrelsen havde brugt megen tid på at udarbejde og gennemdiskutere dette forslag.
Formanden nævnte også, at alle vore veje vil blive ordnet her i foråret, hvilket jo ikke var sket sidste år grundet materialemangel. Nævnte også, at mange rabatter var overbevokset og oversigtslinier ikke blev overholdt. Det er en opfordring til alle medlemmer om, at gennemlæse den deklaration, der er tinglyst på grunden. Der er også et par medlemmer, der selv om de har officiel adresse på anden vej, har etableret udkørsel fra Stihøjvej, hvilket er ulovligt.
Vedrørende mosen er den renset på vores del, og det er planen at etablere en afledning til grøft for enden af Stihøjvej, således at vi sparer at få renset 300 meter dræn.
Der vil blive opsat nye bord/bænkesæt op på ”Højen” i dette forår.
Til sidst nævnte formanden, at foreningen blev stiftet den 5. oktober 1969 og har derfor til næste år 40 års jubilæum. Han forespurgte, om der var interesse for at markere dette. Dette viste sig ikke at være tilfældet.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev enstemmigt godkendt.


Punkt 3
Regnskab/ budget

Kassereren, Pia Thrusholm gennemgik regnskabet.
Der blev stillet et spørgsmål fra Kirsten Wolf:
Hvor mange penge var der blevet brugt på slåning af stier og hvor mange
på slåning af grøfter og var der betalt moms af disse udgifter?
Ole Jeppesen svarede, at beløbet hovedsageligt var blevet brugt til rensning af drænet - på kommunens forlangende – og at der selvfølgelig var betalt moms.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.


Punkt 4
Budget og fastsættelse
af
kontingent 
Kontingentet blev foreslået uændret, hvilket blev vedtaget.
Budgetforslaget blev gennemgået.
Tom Jensen spurgte om de 64.000 kr. til dræn var et skøn?
Ole Jeppesen svarede, at vi ikke havde fået regninger fra vores
entreprenør i 2007, disse var derfor indregnet i budgettet for 2008.
Kirsten Wolf spurgte, hvad det var, der skulle laves på Elverstien?
Ole svarede igen, at det var en ledning til grøften på Stihøjvej uden om det 300 meter lange rør.

Budgettet blev herefter taget til efterretning.


Punkt 5
Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra Lennart Troelsen til vedtægtens §§ 9 og 16.
Bestyrelsen havde intet at indvende mod forslagene og de blev herefter godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af § 4 i vedtægten og der var indkommet et modforslag fra Bent Hansen.
Forslagene blev debatteret

For at sige det mildt, blev bestyrelsens arbejde med den pålagte opgave angrebet kraftigt og useriøst. Vi har åbenbart misforstået opgaven? Vi mente, at opgaven var at synliggøre dagligdagens problemer og at give os en handlemulighed for at løse dem.
Bestyrelsen valgte at trække forslaget og vil komme med et nyt til næste generalforsamling.

Bestyrelsen lovede forsamlingen, at eventuelle ændringsforslag til de udsendte forslag, der var indkommet rettidigt, ville blive udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. For ikke at komme i tidsnød fremover vil bestyrelsen til næste års generalforsamling foreslå en ændring til vedtægtens § 9, sidste afsnit vedr. 8-dages fristen.


Punkt 6
Valg til bestyrelsen

Pia Thrusholm blev genvalgt som kasserer.                                      
Terkel Højholt og Leif Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Lennart Troelsen blev valgt som bestyrelsessuppleant.
Tom Jensen og Revisionskontoret i Asnæs blev valgt som revisorer.
Kirsten Wolf blev valgt som revisorsuppleant.

                                                                                       
Punkt 7
Eventuelt
Den nye reviderede vedtægt bliver sammen med dette referat udsendt til alle medlemmer.