Referat af Grundejerforeningen Dværgehøjen's
generalforsamling den 6. april 2007Punkt 1
Valg af dirigent samt
stemmetællere.Bestyrelsen foreslog Sonja Jensen som modtog valget.
Sonja konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der blev ikke valgt stemmetællere.
Antal fremmødte og stemmeberettigede:

Punkt 2
Beretning

Formanden, Terkel Højholt, startede med at fortælle om foreningens
arbejde med de ”berømte træhøjder.
Hvis vi via Sammenslutningen af Grundejere i Odsherred skal køre en prøvesag mod en grundejer, må vi forvente at det vil blive en bekostelig affære – vi har undersøgt, at en advokat koster 1800,- kr. i timen. Vi vil i stedet afvente, hvad sammenslutningen melder ud på et tidspunkt og at der måske fra politisk side kommer påbud.
Vi vil arbejde med vedtægtens § 4, idet der i dag ikke er indbygget nogen
sanktionsmuligheder.

Vi har også observeret, at grundejere går rundt med breve til andre
grundejere for at finde en mindelig løsning på problemerne.

Der har i vinter været meget vand i ”mosen”. Vi havde fra kommunen
modtaget et påbud om at få renset drænet, men vi måtte melde tilbage,
at vores del af drænet var renset, så årsagen til det meget vand måtte ligge et andet sted. Det er et gammelt dræn vi har og vi må forvente, at det skal renoveres indenfor en kort årrække. Det drejer sig om 300 meter
dræn der visse steder ligger 4 meter nede, så der er ingen tvivl om, at det bliver en bekostelig affære.

Vores veje er ikke blevet renoveret i efteråret, idet entreprenøren ikke
kunne skaffe materialer. Han har nu lovet, at arbejdet bliver gjort i april.

Der er også enkelte huller efter SEAS-arbejdet. Dette er også lovet udbedret
.
Formanden takkede vores afgående kasserer for et meget stort og
veludført arbejde. Jens må gå af, da han ikke mere er medlem af foreningen.

Vores festudvalg måtte desværre aflyse sidste års sommerfest p.g.a.
manglende tilslutning. Skal vi vente med at holde en fest til foreningen har
40 års jubilæum i 2009?

Vores hjemmeside fungerer fint, der har været et pænt antal besøg.

Selv om vi ikke har haft meget vinter i år, har vi alligevel fået sneryddet
vores veje en enkelt gang. Vi ved endnu ikke, hvad dette har kostet.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev ensstemmigt godkendt.

Punkt 3
Regnskab, budget og
fastsættelse af
kontingentKassereren, Jens Honemann, oplyste, at foreningen ikke havde
nogle udestående restancer.
Regnskabet blev gennemgået og ensstemmigt godkendt, da der ikke var
nogle spørgsmål.

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev sat op med 100,- kr. til 700,- kr.
Dette medførte en længere debat.

Lennart, Rørmosen 6:
Bestyrelsen begrundede sidste års forhøjelse med, at det var nødvendigt
at få opbygget en kapital til uventede udgifter. Mente derfor, at det ikke
var nødvendigt med en ny forhøjelse.
Bestyrelsen mener stadig, at det er fornuftigt med en yderligere forhøjelse
idet vi må forvente at få store udgifter fremover. Det er muligt, at den glo-
bale opvarmning vil medføre mere regn, der slider på vores veje og med-
fører, at vores dræn skal kunne tage mere vand. Det er måske en udgift i
størrelsesordenen 100/200.000,- kr.

Næstformand, Ole Jeppesen gav en forklaring på, hvorfor vi havde et
dræn.

Lennart mente stadig ikke, at det stod så slemt til, vi ved jo ikke, om disse
udgifter også kom.
Spurgte om ikke formanden i sin beretning kunne oplyse, hvad vi kunne
forvente at få af uventede udgifter.

Vivian, Dværgestien:
Stihøjvej er efterhånden mere en offentlig end privat vej med stigende antal gennemkørsler med høj hastighed. Hvor er kommunen henne? Mente at vores vej blev brugt mere, fordi de andre grundejerforeningers veje er misligeholdte. Formanden lovede at kontakte de andre foreninger og drøfte problemet.

Jørgen, Rørmosen 2:
Er de øvrige grundejerforeninger overhovedet interesseret i samarbejde?

Lise, Dværgestien 2:
Er sikker på, at samarbejde kan løse problemet. Teknisk forvaltning kan måske gennemtvinge en ensretning af Stihøjvej. Ole svarede til dette, at foreningen tidligere havde henvendt sig til kommunen og politiet og havde fået nej til at lave chikaner og sætte skilte op. Sagde også, at vejen er udlagt som en ti meter bred vej og måske i dag kun er 5 meter bred. Synes vi skal fare med lempe for ikke at blive tvunget til at asfaltere m.m.

Leif, Rørmosen 8:
Hvorfor ofre penge på vedligeholdelse – lad dog vejene blive mere hullede, så kan der ikke køres hurtigt. Ole svarede til dette, at vi har prøvet, men at kommunen så gav påbud om udbedring, fordi de kommunale biler skulle kunne komme frem.

Svend, Rørmosen 62:
Hvad er vores erfaring med at få opkrævet forhøjet kontingent? Kassereren svarede, at det hidtil var gået godt, der havde kun været
et enkelt medlem, der skulle korresponderes med.

Leif, Troldestien 2:
Mente at 100,- kr, i kontingentforhøjelse var småpenge. Spurgte om snerydning skulle ske fremover. Formanden svarede, at det skulle vi ikke forvente – han mente for øvrigt ikke, at vi fik nogen stor
regning for rydningen i vinter.

Herefter blev kontingentforhøjelsen vedtaget.


Punkt 4
Indkomne forslag


Der var ikke indkommet forslag.Punkt 5
Valg

Ole Jeppesen og Ivan Fogtman blev
genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Pia Thrusholm blev nyvalgt som kasserer for et år.

Sonja Jensen blev genvalgt som revisor.
Lennart Troelsen blev valgt som revisorsuppleant.

Punkt 6
Eventuelt


 


Ole fortalte om problemerne med træhøjder. Havde kontaktet kommunen og undersøgt, hvad der er tinglyst på arealerne og dermed fundet ud af, at det eneste, man kan gøre, er at anlægge privat søgsmål.
Han takkede de  grundejere, der havde fældet, men sagde, at det desværre var de forkerte. De grundejere, der har randbeplantning mod fællesarealet med for høj  beplantning, har fået brev om at bringe det i orden, men der er kun enkelte, der er i gang.

Ole mener ikke, at der er mange, der kender til tinglysningen med træhøjder. Han opfordrede til at naboer slog sig sammen i henvendelser til en anden nabo, hvor der er problemer.

Formanden oplyste, at det havde hjulpet de steder, hvor det var lykkedes at få et brandsyn. Han foreslog også, at man kunne bruge vores
hjemmeside som debatforum. 

Ivan Fogtman opfordrede til, at man gik til kommunen, hvis ens havudsigt forsvandt, idet vi betaler for herlighedsværdien. Hvis kommunen intet gør, må de betale for den manglende værdi.                                     

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at sige, at han og bestyrelsen var kede af vores træsag.

Han takkede  igen Jens for sit arbejde som kasserer.