Referat af Grundejerforeningen Dværgehøjen's
generalforsamling den 14. april 2006Punkt 1
Valg af dirigent samt
stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Sonja Jensen, som modtog valget.
Sonja konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der blev ikke valgt stemmetællere.
Antal fremmødte og stemmeberettigede: 52


Punkt 2
BeretningFormanden startede med at byde velkommen, især til de mange nye medlemmer, der var mødt.

Herefter aflagde han bestyrelsens beretning.
Foreningen har fået en hjemmeside med stor hjælp fra Bent Juul Hansen - www.dvaergehoejen.dk.
Vi har allerede fået de første sponsorer, så den er faktisk allerede en indtægtskilde.

Vi har fået udarbejdet vores første årsrapport af en registreret revisor.

Derefter nævnte formanden, at der mange steder trængte til at blive fældet og studset træer og buske, både på grunde mod stier og mod fællesarealet.
Træhøjderne var stadig et problem flere steder. Der har været mange, der har fældet efter en venlig henstilling fra bestyrelsen, men der var desværre også flere, der ikke gjorde noget.
Der havde endda været kommunalt brandsyn på en enkelt grund.
Vendepladserne trængte også mange steder til at blive ryddet, og grundejerne blev opfordret til at finde deres skelpæle inden foreningen kunne begynde en renovering. De medlemmer, der har skel mod
fællesarealet blev opfordret til i god tid at kappe deres træer, inden de blev for høje.
I øvrigt en stor tak til de medlemmer, der er i gang.

Bestyrelsen ville derfor gerne bede om generalforsamlingens støtte til at undersøge mulighederne for via Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Odsherred at køre en prøvesag mod et udvalgt medlem. Vi vil så
på næste års generalforsamling forelægge resultatet af undersøgelsen og beslutte at rejse sagen, hvis det viste sig at være en realistisk mulighed.

SEAS/NVE var i gang visse steder ved at grave kabler ned. Vejene ville uden omkostning for foreningen blive sat i stand igen. Der er to års reklamationsret.

Så synes bestyrelsen, at fællesarealet bliver brugt for lidt, derfor vil vi arbejde på, at få sat nye, større og bedre bænke op. Vores festudvalg var kommet med en mulig dato for en sommerfest - den 12. august - men den var
ikke endeligt lagt fast.

Så er der købt et nyt "ballonskilt" som efterlyst på sidste års generalforsamling. Det vil snarest blive opsat på Stihøjvej.

Foreningens udhængsskabe var blevet renoveret. Hvis man ønsker at få sat noget op i skabene, har både formand og næstformand en nøgle.

Ved ejendomssalg modtager foreningen forespørgsler fra
flere ejendomsmæglere, der ønsker oplysninger om ejendommen.
Vi har i bestyrelsen besluttet fremover at tage et gebyr på 200 kr. for at give disse oplysninger, alternativt tilbyde at mægleren kunne være sponsor på
vores hjemmeside for 400 kr. årligt og så modtage oplysningerne gratis.

Til slut rettede formanden en stor tak til Merethe Winkler og til Bent Juul Hansen for det store frivillige arbejde, de har ydet til foreningen.

Til allersidst opfordrede formanden medlemmerne til at løse eventuelle problemer indbyrdes, før de henvendte sig til bestyrelsen.

Spørgsmål til beretningen:

Tom Jensen: hvor mange penge er der sat af til renovering af vores dræn? Svar: ingen.

Ole Bendtsen: hvor skal "ballonskiltet" stå?
Det skal stå i svinget på Stihøjvej, så det kan ses fra begge sider.

Jørgen Christensen: Det er måske kommunen selv, der har fjernet skelpæle ved vendepladserne.
Rettede en tak til alle, der er gået i gang med fældning og undrede sig over, at der åbenbart er nogle, der bare Ikke vil.

Bent Juul Hansen: Bestyrelsen må ikke føre en prøvesag mod et medlem uden generalforsamlingens godkendelse og har ikke fået carte blanche til dette.

Tom Jensen: vi må give bestyrelsen bemyndigelse til at handle nu.

Vivian Larsen synes også, at der skal køres prøvesag, men er enig i, at vi skal vente et år og at bestyrelsen undersøger mulighederne nærmere.

Ole Jeppesen: foreningen kan kun håndhæve §4 i vores vedtægt - hvis denne ikke bliver efterlevet, må der anlægges privat søgsmål.
Det er sørgeligt, at et fåtal af medlemmerne mener, at vores penge skal bruges til en endog meget dyr retssag.

Vivian Larsen: "granskoven" generer stadig, vil selv rette henvendelse til kommunen, men efterlyste hjælp til formuleringen.

Terkel: opfordrede medlemmer til ikke at blive "hysteriske" men prøve at tale sammen.
Præsenterede vores hjemmeside, adressen vil fremover altid være at finde på foreningens breve.

Merethe Winkler: gjorde opmærksom på, at der på foreningens veje blev kørt meget stærkt. Efterlyste gode ideer til fartnedsættelse.

Herefter blev beretningen godkendt.


Punkt 3
Regnskab, budget og
fastsættelse af
kontingentJens Honemann gennemgik regnskabet.
Oplyste at der ikke var nogen restancer.

Vivian foreslog at beløbet til en bestyrelsesfest blev forhøjet til næste år.

Lennart Troelsen: Foreslog, at sidste års tal kom med i regnskabet, således at man kunne sammenligne.

Regnskabet blev godkendt

Bestyrelsens forslag til budget blev forelagt af kassereren.
Efter en del diskussion enedes forsamlingen om at forhøje posten "vej og oprensning af dræn" med 10.000 kr., således at der er afsat 35.000 kr. Endvidere blev der sat 1.400 kr. af til nyanskaffelser.

For at få budgettet til at balancere, blev der vedtaget en forhøjelse af kontingentet på 100 kr., således at det nu udgør 600 kr.

Budgettet blev herefter godkendt.

Det reviderede budget vil blive udsendt til medlemmerne.Punkt 4
Indkomne forslag


Der var ikke indkommet forslag.


Punkt 5
Valg
Kasserer Jens Honemann blev genvalgt som kasserer.
Terkel Højholt og Leif Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Sonja Jensen blev genvalgt som revisor og Flemming
Pedersen som revisorsuppleant.


Punkt 6
EventueltKirsten Wulff spurgte, hvor de gamle billeder m.m. som Den tidligere kasserer havde indsamlet var blevet af.
Terkel svarede, at materialet lå hjemme hos ham.

Preben Jensen spurgte om, hvad det var, der skulle laves på fællesarealet og hvad der var af manuelt arbejde.
Svar: Der skal kun opsættes nye bænksæt.

Lennart foreslog, at der kom en mulighed for at debattere på hjemmesiden.

Der blev spurgt, hvornår luftledningerne blev pillet ned.
Ole havde kontaktet elselskabet og fået at vide, at det ville ske her i foråret.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og ønskede alle en god sommer.