Referat af Grundejerforeningen Dværgehøjen's
generalforsamling den 25. marts 2005Punkt 1
Valg af dirigent samt
stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Sonja Jensen som modtog valget.
Sonja konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der blev ikke valgt stemmetællere.
Antal fremmødte og stemmeberettigede – 35


Punkt 2
BeretningFormanden aflagde bestyrelsens beretning. Han fortalte om
kassererens død umiddelbart efter den sidste generalforsamling og
de konsekvenser dette havde haft. Kassererens kone, Winnie
Frandsen havde påtaget sig at køre regnskabet videre, indtil bestyrel-
sen kunne overtage opgaven.
Dette havde medført, at der ikke var blevet fulgt op til tiden på de re-
stancer, der havde været. Det er nu sket, idet vores bestyrelsesmed-
lem Jens Honemann har kontaktet de medlemmer, der var i restance,
og fået alle til at betale på nær en enkelt, som der blev arbejdet videre
med.
Ligeledes var foreningens adresselister ikke blevet løbende ajourført,
men dette er nu klaret med stor hjælp fra Merethe Winkler.
Der er indhentet et tilbud fra en autoriseret revisor på afslutning af
foreningens regnskab, da der i den nuværende bestyrelse ikke er
nogen, der er videre regnskabskyndige.
Bestyrelsen har modtaget flere klager over træer, der er for høje og
som tager udsigten. Der er rettet henvendelse til 9 – 10 grundejere,
der har lovet at få skåret deres træer. Hvis det skulle komme til en
sag, hvor en grundejer ikke vil følge hegnsloven og den tinglyste
deklaration om træhøjder, vil Sammenslutningen af
Grundejerforeninger i Odsherred gerne støtte i en eventuel sag.
Problemet med fældning af Rørmosegårds grantræer var endnu uløst.
En grundejer, der har gamle faldefærdige campingvogne stående, har
fået besked på at rydde op – dette er også blevet lovet gjort snarest.
Der er nu lagt fin asfalt i Rørmosen, dette betyder, at der ikke har
været penge til at vedligeholde Stihøjvej, men dette vil blive iværksat
snarest.
Vi må også forvente, at drænene i mosen skal renses og måske
repareres.
Der vil blive købt nye ophængsskabe.
Til sidst rettede formanden en stor tak for indsatsen til Winnie
Frandsen, Merethe Winkler og vores afgåede bestyrelsesmedlem
Søren Kærn.

Spørgsmål til beretningen:

Karen Sjørup: Hvorfor skal ”skoven” fældes? – Det er fordi, den tager
udsigten fra en stribe grunde i Rørmosen. Det samme gælder også de
træer, der står i flere skel mod ”Højen”.
Alex Meldgaard er ked af, at der ikke er asfalt på vendepladsen, idet
skraldebiler og andre store biler vender rundt der. Vendepladsen
bliver udbedret.
En grundejer fra Dværgestien synes, at der skal sneryddes på vejen,
idet det ikke er muligt at komme op af den om vinteren.
Svaret var, at det jo er et sommerhusområde, vi bor i, så der bliver
ikke sneryddet.

Herefter blev beretningen godkendt.


Punkt 3
RegnskabJens Honemann gennemgik regnskabet.
Kirsten Wolf gjorde opmærksom på, at et sted i regnskabet, hvor der
stod ”underskud” skulle stå ”overskud”. Endvidere ville hun godt
have en opdeling af kontingentet som ordinært og ekstraordinært.
Jens svarede, at det med et ekstraordinært kontingent var et overstået
kapitel, med mindre der igen skulle opstå behov.
Rørmosen 6 spurgte, om det er rigtigt, at foreningens formue er
36.494,12 kr. Jens svarede, at det var saldoen pr. 31.12.2004 og at
beløbet nu pr. 14.03.2005 udgjorde 23.769,62 kr.
Det blev også nævnt, at det var normalt at afsætte 10% af
kontingentet til uforudsete udgifter. Sonja Jensen meddelte, at dette
ville være for lidt med det i forvejen ret lave kontingent vi havde.
Formanden gjorde opmærksom på, at formålet ikke var at skabe en
pengetank, men at have en reserve.
Jørgen Kristensen roste for arbejdet med at inddrive restancer.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2005 blev gennemgået og taget til efterretning, hvilket
medfører uændret kontingent på 500 kr.

Punkt 4
Indkomne forslag


Der var ikke indkommet forslag.


Punkt 5
Valg
Ole Jeppesen blev genvalgt som næstformand.
Ivan Fogtmann, Elverstien 9, blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem.
Sonja Jensen blev valgt som revisor.
Pia Trusholm blev nyvalgt som revisorsuppleant.


Punkt 6
EventueltOle Bendsen spurgte om der ikke kunne opsættes et skilt mere med
”Pas på mig” ved Dværgstien. Bestyrelsen vil se på sagen.
Der blev fra flere sider kommenteret træhøjder i skel – der blev bl.a.
foreslået, at der på næste generalforsamling blev lavet et tema –
”Træer er også smukke”