Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er “Dværgehøjens Grundejerforening”    Den er beliggende i Kårup-Ordrup, Fårevejle, Odsherred Kommune. Den omfatter 109 grunde på Rørmosegårds udstykning og nærliggende områder, der har interesser fælles angående vej, ledningsanlæg, fællesarealer o. lign.
§ 2
Foreningens formål er: At varetage de pågældende grundejeres fællesinteresser i forhold til offentlige myndigheder. At administrere og vedligeholde veje, stier, ledningsanlæg og fællesarealer. At fremme nye anlæg. At sørge for overholdelse af alle fællesbestemmelser og servitutter, der indeholdes i skøder, bygnings- og fredningsreglementer samt deklarationer. (se § 4).
§ 3
Der tillægges foreningen bemyndigelse til på medlemmernes arealer at foretage de skridt, der i fælles interesse er nødvendige for at gennemføre og vedligeholde alle ledningsanlæg og fælles årer, når de er behørigt vedtaget på en generalforsamling. Hvis tinglysning og -aflysninger er påkrævet i disse forhold, er foreningens bestyrelse bemyndiget til at foretage disse i foreningens navn. Hvis plantevækst, hegn el. lign. lider skade ved ovennævnte foranstaltninger, skal foreningen yde en rimelig erstatning.
§ 4
Der må ikke på parcellerne foretages sådanne beplantninger, at det får skovagtig karakter og bortset fra enkeltstående træer må bevoksningen ikke være højere end 2½ meter og skal være til mindst mulig gene for andre parcelejere. For at området kan bevare sin karakter af et pænt grønt område, er grundejerne forpligtet til at holde deres bebyggelse i pæn og ordentlig stand. Foreningens bestyrelse har påtaleret overfor ulovlig eller hensynsløs færdsel på veje og fællesarealer samt overfor al uorden og beskadigelse på samme. Den er berettiget til på en grundejers regning at lade foretage slåning af parceller, der bærer frøspredende ukrudt, når dette ikke er slået inden 15. maj første gang – og anden gang inden 15. juli. Affald – gamle biler – campingvogne – containere – skurvogne m.v. må ikke henstilles/henkastes på parceller, veje og stier. Bestyrelsen vil i alle tilfælde straks rette henvendelse til de rette myndigheder.
§ 5
Ved ejerskifte er sælgeren forpligtet til at meddele foreningen, at ejendommen sælges samt oplyse den nye ejers navn, helårsadresse og telefonnummer til kassereren. Den nye grundejer indtræder i grundejerforeningen fra overtagelsesdagen og indgår på lige fod med de øvrige grundejere med de rettigheder og forpligtelser, som grundejerforeningen har og tidligere har indgået. Den tidligere ejer ophører med at være medlem fra overtagelsesdagen og har ikke krav på nogen del af foreningens formue.
§ 6
Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, men kun for en forholdsvis andel deraf.
§ 7
Hver grundejer betaler for hver parcel der ejes et årligt kontingent, der fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Restancer af kontingent og anden gæld til foreningen kan indkasseres ad retslig vej – uden udgift for foreningen. Meddelelse herom skal gives medlemmet mindst 8 dage forinden. – Gælden kan også indfries ved pantebrev i ejendommen.
§8
Regnskabsåret er fra den 1. januar til 31. december. Kontingentet forfalder 1. januar. Er det ikke betalt senest 1 måned efter påkrav, vil der blive opkræves et tillæg på kr.75,-. Desuden mister restanten stemmeretten ved den efterfølgende generalforsamling. Kontingentrestanter fritages ikke for nogen art af medlemsforpligtelser. Der skal foretages revision mindst en gang årligt, og der skal gives formanden oplysning om regnskabets stilling.
§ 9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes senest 1. maj. Dog fortrækkes den lagt første søndag efter påske. Medlemmerne indkaldes med mindst 28 dages varsel via e-mail, og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.  Medlemmer kan dog efter anmodning til bestyrelsen få tilsendt generalforsamlingsmaterialet pr brev.

Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til bestyrelsen inden 31. januar enten
via e-mail eller pr. brev for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling.
Ændringsforslag til de indkomne forslag, som er offentliggjort sammen med indkaldelsen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via e-mail. Ændringsforslagene offentliggøres herefter til medlemmerne før generalforsamlingen på hjemmesiden. Forslagsstilleren kan selv, eller ved dennes stedfortræder, begrunde forslaget/forslagene. Medlemmer kan dog efter anmodning til bestyrelsen få tilsendt generalforsamlingsmaterialet. Dagsorden, i indkaldelsen, skal som minimum indeholde: valg af dirigent, beretning og referat, revideret regnskab, fremtidigt arbejde, indkomne forslag, budget for året, fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant samt eventuelt. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen.
§10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen – eller af 1/4 del af medlemmerne. Disse må da skriftligt – med angivelse af navne – meddele bestyrelsen deres forslag ledsaget af motivering. Generalforsamlingen skal da holdes senest 1½ måned efter begæringen og indkaldes efter sædvanlige regler (§9).
§ 11
Generalforsamlingens dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål angående sagsbehandling,afstemningsmåde og stemmeret. Hvert medlem har en stemme pr parcel. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Dog må eet medlem højest råde over 3 stemmer fra fuldmagter. Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal med de undtagelser, der findes i § 12.
§ 12
Ved beslutninger om betydelige udgifter til vej, ledningsanlæg m.m. har kun de medlemmer stemmeret, der bliver forpligtede af disse udgifter. Vedtages et sådant forslag på en generalforsamling, skal det sendes til skriftlig afstemning hos alle de pågældende grundejere. Er 75% af de afgivende stemmer for forslaget, skal bestyrelsen gennemføre forslaget og indkassere de pålignede beløb.
§ 13
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant, som har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. I ulige år vælges: 2 medlemmer + 1 suppleant I lige år vælges: medlemmer. Efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og næstformand. Bestyrelsens sammensætning offentliggøres senest 14 dage efter generalforsamlingen ved opslag i skabene og på foreningens hjemmeside.
§ 14
Revisionen skal foretages en gang årligt af et uvildigt revisionsfirma, efter at formand og kasserer har gennemgået regnskabet sammen.
§ 15
Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut.
§16
Der føres behørigt referat over alle beslutninger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden. Der føres bog over enkeltmedlemmers eventuelle mellemværende med foreningen.
§17
Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling ved stemmeflertal. Sammenslutning med andre grundejerforeninger kan vedtages med en majoritet som nævnt ovenfor. Først må bestyrelsen dog være nået til enighed om en fælles love/vedtægter, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Desuden må foreningens formueforhold ikke væsentlig forringes.
§ 18
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende overfor offentlig myndighed – såvel som private. I alle forpligtelser og bindende aftaler tegnes foreningen af: Formand – kassereren og et tredje bestyrelsesmedlem – eller af den samlede bestyrelse i fællesskab.
§19
Foreningen er oprettet ifølge medlemmernes skøder og er således lovpligtig, men hvis spørgsmålet om en eventuel opløsning af ekstraordinære grunde skulle blive aktuelt, gælder følgende: Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag af et flertal i bestyrelsen – eller fra en fjerdedel af foreningens medlemmer. Forslag skal da forelægges på en ekstraordinær generalforsamling – og derefter udsendes skriftligt til afstemning blandt samtlige medlemmer. Det kan kun vedtages, såfremt mindst tre fjerdedele af samtlige medlemmer stemmer derfor. Opløsningen kan dog ikke finde sted, så længe foreningen har gældsforpligtelser der overstiger aktiverne.

Foranstående er vedtaget på foreningen stiftende generalforsamling den 5.oktober 1969. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 1970 og 30. juni 1974 samt ændring af §§ 8, 9 og 13 ved generalforsamlingen den 8. april 1977, endvidere ændring af § 8, 13, 14, 15 og 17 ved generalforsamlingen den 9. april 1993.
§erne 2,3,4,7,8,9,16. er blevet ændret ved generalforsamlingen d. 18 april 2003.
§ 9 og 16 er blevet ændret ved generalforsamlingen den 21. marts 2008.
§ 5, 9 og 14 er blevet ændret ved generalforsamlingen den 10. april 2009.
§ 15 er blevet ændret den 29. marts 2013.
§ 9 er blevet ændret den 25. marts 2016.  
§ 9 og § 16 er blevet ændret den 23. april 2017. 
Der er efterfølgende i juni 2017 korrigeret i §9 og §16, og § 9 i juli, efter henvendelse fra én grundejer.
§ 4 0g § 13 er blevet ændret den 8. april 2018.
§ erne 1, 8, 9, 11, 14, 15, 17 og 19  er blevet ændret den 27. april 2019.

Vedtægterne er hermed godkendt. Kårup, den 27. april 2019.