Extr. GF 2019

Så er afstemningen færdig, og resultatet er som følger:
Stemmer for forslag 1B: 65
Stemmer imod: 0
Stemmer hver for eller imod: 0
Forslaget er derfor vedtaget.

Arbejdet starter allerede tirsdag den 22/10 kl. 8. I den forbindelse vil det påvirke færdslen på diverse veje, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Den ekstraordinære generalforsamling er blevet afholdt, og urafstemningen er sat i gang. Sidste chance for at stemme er den 20. oktober 2019.

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling kan læses her. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
13.10.19 kl. 10 i Fårevejle Fritidscenter.

Indkomne ændringsforslag ligger nederst på siden.

Kære medlem

Som alle er blevet gjort bekendt med blev vejprojektet stemt ned ved den ordinære generalforsamling i år.

I og med at foreningen har vedligeholdelsespligt på vejene fik bestyrelsen indhentet et tilbud på lapning af huller på Stihøjvej, som er meget slem. Dette tilbud beløb sig til 192.000 kr.

Kort efter oplevede vi et par skybrud samt nogle voldsomme regnskyl som gjorde skaderne på vejene langt værre, så slemt at en lapning ikke længere er tilstrækkelig. Nu er de i en sådan forfatning, at bestyrelsen ikke længere kan tage ansvar for folks sikkerhed.

Derudover kan vi ikke tage ansvar for, at foreningen vil blive pålagt en anseelig udgift i tilfælde af at nogen kommer til skade pga. vejenes tilstand. Foreningens forsikring dækker ikke hvis vejene ikke er vedligeholdt.

Jævnfør vedtægterne §10 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.

Vi har været i kontakt med kommunen og de oplyser at foreningen er meget tæt på at få et påbud fra dem.

Det betyder at foreningen under alle omstændigheder skal finde en løsning. Gør den ikke det, overtager kommunen. De beslutter så hvem der skal udføre arbejdet og vi har dermed ingen indflydelse på eller kontrol over hvad det kommer til at koste.

Til prisen for arbejdets udførelse skal tillægges et gebyr fra kommunen for sagsbehandlingen og i og med at pengene herefter inddrives over skatten hos den enkelte grundejer, kan det også forventes at de tillægger et gebyr for inddrivelsen.

Da udbedringen af vejene under alle omstændigheder får konsekvenser for alle grundejere vil vi appellere til, fra bestyrelsens side, at I alle tager stilling til forslagene, enten ved fremmøde eller ved aflevering af fuldmagter evt. til et medlem af bestyrelsen. 

Eks. på fuldmagter findes på foreningens hjemmeside under generalforsamlinger.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Forslag fra bestyrelsen om udbedring af vejene
     NCC tilbud af d. 26.8.2019
     SOB med Bitumen (klæber)

Tilbud 1a uden en ekstrabetaling på 1000 kr pr. 1.1.20 
   (incl. Kontingentforhøjelse pr. 1.1.20 til 800 kr

Tilbud 1b med en ekstrabetaling på 1000 kr pr.1.1.20 
   (Ingen kontingentforhøjelse)

Tilbud 1c ekstrabetaling JAN 2020 og JAN 2021 på 1.000 kr. 
   (ingen kontingentforhøjelse)

 Combi asfalt belægning
 Tilbud 2a uden ekstrabetaling på 1000 kr. pr. 1.1.20 
   (incl. Kontingentforhøjelse pr. 1.1.20 til 1000 kr.) 

 Tilbud 2b med ekstrabetaling på 1000 kr pr. 1.1.20 
  (incl. Kontingentforhøjelse pr. 1.1.20 til 800 kr.) 

  1.   Kontingentforhøjelse
  2.   Eventuelt

Ændringsforslag til de indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 29. SEP 19

Vedlagt: Tilbud fra NCC og finansieringsberegninger

Bestyrelsen har haft kontakt til tre leverandører som bl.a. kommunen anbefalede. 

Det ene firma (Colas) afgav et tilbud på Combi asfalt udlagt på samme måde som NCC (vores forslag 2 A og B) men da tilbuddet var 200.000 kr dyrere har bestyrelsen besluttet ikke at tage det i betragtning.
Ligeledes har bestyrelsen haft firmaet Schack Gaarde ude, men det viste sig at deres maskiner ikke kunne klare opgaven og de ville derfor bruge NCC eller Colas som underleverandører.

Vedlægges fordele/ulemper ved de to typer vejbelægninger.  Vel mødt

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Bilag:

Indkaldelse,   Bilag 1a, Bilag 1b, Bilag 1c, Bilag 2a, Bilag 2b 

Fordele og ulemper

Indkomne ændringsforslag

Forslag 1

Forslag 2 

Med disse forslag ændrer dagsordenen sig som følger:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Forslag om ændring af vedtægternes  §12, 2. og 3. sætning, ophæves
    Hvis vedtægtsændringen vedtages, træder den i kraft straks, dvs. med virkning allerede for næste dagsordenspunkt
  3. Forslag vedr. reparation af vejene (pkt. 2 i den gamle dagsorden)
  4. Kontingentforhøjelse
  5. Eventuelt